Vedtægter

Seniorklubben´s vedtægter


§ 1.Formål:

At formidle følgeskab under spillet på banen, samt at opmuntre til forsat forøgelse af medlemmernes golffærdigheder. Alt under hyggelige former.


§ 2.Medlemskab:

Optages i klubben kan spillere, der er medlem i Maribo Sø Golfklub og er fyldt 60 år, og har et handicap på 48 eller derunder. Når særlige forhold gør sig gældende, kan den samlede bestyrelse give dispensation fra ovennævnte kriterium.


§ 3. Kontingent:

Fastsættes på den årlige generalforsamling for det kommende år.


§ 4. Spillet:

Spilleformen fastsættes af matchudvalget. Spilledag: torsdag.


§ 5. Generalforsamling:

Afholdes hvet år den sidste torsdag i oktober i klubhuset. Medlemmerne indkaldes med 3 ugers varsel, ved opslag på seniorklubbens opslagstavle. Indkaldelsen skal angive dagsordenen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig og skal have følgende


Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

5. Behandling af indkomne forslag. Forslag Indsendes til formanden senest 1 uge før generalforsamlingen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 2 medlemmer er på valg i lige år. 3 medlemmer er på valg i ulige år.

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

9. Eventuelt.


§ 6. Bestyrelsen:

Der består af 5 medlemmer, konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær, kasserer, og formand for matchudvalget. Et bestyrelsesmedlem, kan godt bestride flere poster.


§ 7.

Medlemmer til bestyrelsen, bestyrelsessupleanter og revisorer kan genvælges.


§ 8.

Bestyrelsen formidler et matchudvalg nedsat.


§ 9.

Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september.Således vedtaget på foreningens generalforsamling d.31/10-2019


Senest opdateret d.03/11-2019.